Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Vrijwilligerspunt Westfriesland is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Vrijwilligerspunt Westfriesland vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Vrijwilligerspunt Westfriesland. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Partners

Heeft u een vraag? Bel ons op telefoonnummer: 0229 21 64 99

Contact

Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn

Telefoon: 0229 21 64 99
E-mail: hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com

Hulp Dichtbij wordt gecoördineerd door:

Vrijwilligerspunt