Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van Hulp Dichtbij beschreven. Hulp Dichtbij is hét platform voor vraag en aanbod in West-Friesland. De website is gratis en voor iedereen. Ten aanzien van de dienstverlening van Hulp Dichtbij gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website www.hulpdichtbij.nl worden deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Hulp Dichtbij en de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl.
 2. Hulp Dichtbij is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. www.hulpdichtbij.nl stelt bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op www.hulpdichtbij.nl, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op de Website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Hulp Dichtbij en de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl zijn overeengekomen.

2. Dienstverlening

 1. Hulp Dichtbij biedt op www.hulpdichtbij.nl een platform aan waarop hulpvragers en hulpbieders met elkaar in contact kunnen komen. Hulp Dichtbij heeft daarbij slechts een faciliterende en ondersteunende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker van www.hulpdichtbij.nl. Hulp Dichtbij is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Hulp Dichtbij heeft de inhoud van www.hulpdichtbij.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op www.hulpdichtbij.nl met betrekking tot de gebruikerscontent is echter afkomstig van de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl. De gebruiker van www.hulpdichtbij.nl is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hulp Dichtbij draagt voor de inhoud van deze gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Hulp Dichtbij verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door hulpvragers en hulpbieders, waaronder begrepen de juiste uitvoering van de te verrichten hulpverlening. In het bijzonder sluit Hulp Dichtbij elke verantwoordelijkheid uit in het geval dat:
  1. de informatie op www.hulpdichtbij.nl onjuist, onvolledig, ongeschikt, niet actueel en onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de gebruiker opgegeven informatie;
  2. www.hulpdichtbij.nl niet ononderbroken werkt, www.hulpdichtbij.nl virussen en andere fouten en/of gebreken bevat en
  3. in het geval dat derden www.hulpdichtbij.nl en/of de systemen van Hulp Dichtbij onrechtmatig gebruiken. Daarnaast kan Hulp Dichtbij niet garanderen dat fouten op www.hulpdichtbij.nl of systemen (direct) verholpen worden.
 3. Ten aanzien van sommige werkzaamheden is Hulp Dichtbij afhankelijk van diensten van derden. Hulp Dichtbij is bevoegd om hiertoe derden in te schakelen.

3. Onderhoud

 1. Hulp Dichtbij is gerechtigd www.hulpdichtbij.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van www.hulpdichtbij.nl, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Hulp Dichtbij ontstaat.

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De gebruiker van www.hulpdichtbij.nl garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij op www.hulpdichtbij.nl verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten van Hulp Dichtbij en dat hij zich ter zake van het vragen van hulp, het aanbieden en het verlenen van hulp zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Door het aanbieden van gegevens op www.hulpdichtbij.nl, waaronder mede maar niet beperkt tot gebruikerscontent geeft de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl toestemming deze gegevens op www.hulpdichtbij.nl te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
 3. De gebruiker van www.hulpdichtbij.nl is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de - door de gebruiker - op www.hulpdichtbij.nl gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Hulp Dichtbij niet zal schaden.
 4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op www.hulpdichtbij.nl worden geplaatst:
  1. materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
  2. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  3. materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Hulp Dichtbij of derden worden geschonden;
  4. materiaal dat naar de mening van Hulp Dichtbij in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  5. materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met www.hulpdichtbij.nl concurrerende of vergelijkbare website;
 5. Hulp Dichtbij behoudt zich het recht voor de door de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. Hulp Dichtbij behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om hulpvragen, hulpaanbod, conversaties en andere gegevens te weigeren, aan te passen of te verwijderen van www.hulpdichtbij.nl, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 5.d of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.
 6. Overeenkomsten tussen de hulpvrager en de hulpbieder komen pas tot stand op het moment dat hulpvrager en hulpbieder hier uitdrukkelijk overeenstemming over bereiken. Hulp Dichtbij is bij overeenkomsten tussen hulpvrager en de hulpbieder geen partij. Hulp Dichtbij kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de hulpverlening, de bevoegdheid van de hulpvragers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van hulpbieders om die werkzaamheden uit te voeren. De gebruiker van www.hulpdichtbij.nl vrijwaart Hulp Dichtbij jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van www.hulpdichtbij.nl door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. Dan wel de bedoelde (persoons-)gegevens (voor commerciële doeleinde) te verstrekken aan derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.hulpdichtbij.nl behoren uitsluiting toe aan Hulp Dichtbij.
 2. Het is de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl niet toegestaan www.hulpdichtbij.nl of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Hulp Dichtbij, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 3. De gebruiker van www.hulpdichtbij.nl verklaart dat de door hem op www.hulpdichtbij.nl geplaatste informatie, waaronder begrepen hulpvragen en hulpaanbod en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Hulp Dichtbij volledig voor alle mogelijke claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met de door de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl geplaatste informatie op www.hulpdichtbij.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

6. Uitsluiting

 1. Hulp Dichtbij behoudt zich het recht voor om de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl uit te sluiten van elk (verder) gebruik van www.hulpdichtbij.nl, indien:
  1. de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
  2. de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  3. de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Overmacht

Hulp Dichtbij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Hulp Dichtbij gebruikt maakt.

8. Aansprakelijkheid Hulp Dichtbij

 1. Hulp Dichtbij is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Hulp Dichtbij. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Hulp Dichtbij te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Hulp Dichtbij wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan, in ieder geval met een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Hulp Dichtbij voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten. Meer in het bijzonder is Hulp Dichtbij niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van www.hulpdichtbij.nl.

9. Verwijzingen

 1. De www.hulpdichtbij.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Hulp Dichtbij heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

10. Beveiliging

 1. Hulp Dichtbij spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hulp Dichtbij legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

11. Melding van Inbreuk

 1. Gebruikers content dient te worden geplaatst op de wijze als op www.hulpdichtbij.nl bepaald en onder vermelding van de op www.hulpdichtbij.nl gevraagde gegevens.
 2. Indien een gebruiker van www.hulpdichtbij.nl van mening is dat bepaalde informatie op www.hulpdichtbij.nl onrechtmatig is, kan hij dit aan Hulp Dichtbij melden door middel van het sturen van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aan de hand van de door deze gebruiker op te geven gegevens zal Hulp Dichtbij de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Hulp Dichtbij gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Hulp Dichtbij, binnen een redelijk termijn, worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de gebruiker Hulp Dichtbij voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hulp Dichtbij lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

12. Duur en beëindiging

Hulp Dichtbij heeft te allen tijde het recht om www.hulpdichtbij.nl te staken. Indien Hulp Dichtbij overgaat tot het staken van www.hulpdichtbij.nl, proberen zij de gebruiker van www.hulpdichtbij.nl hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Hulp Dichtbij is niet aansprakelijk voor enige schade die bij gebruikers ontstaat doordat zij op enig moment besluit www.hulpdichtbij.nl te staken.

13. Geschillen

 1. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

14. Privacy

Op deze website verwerken wij persoonlijke gegevens. Wij gaan altijd zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in het privacy statement, die u hier kunt nalezen.

Vragen?

Mochten er vragen zijn over deze Algemene voorwaarden, dan kunt u zich wenden tot:
Hulp Dichtbij
Vrijwilligerspunt Westfriesland
Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn
0229 21 64 99
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Partners

Heeft u een vraag? Bel ons op telefoonnummer: 0229 21 64 99

Contact

Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn

Telefoon: 0229 21 64 99
E-mail: hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com

Hulp Dichtbij wordt gecoördineerd door:

Vrijwilligerspunt